Magda Kazimierska
Malarstwo
Strona główna  Idea  Curriculum Vitae  Kontakt  Napisz Po polsku | In English
KWIATY

Idea
W pewnym momencie kontaktu ze sztuk?, malowanie kwiat?w wyda?o mi si? tak niemodne ?e a? "awangardowe".

Odbi?r pi?kna kwiatu jest niezaprzeczalny i niezale?ny od do?wiadczenia. Maluj? kwiaty pozostawiaj?c uprzedzenia i teorie obok. Malowanie ich da?o mi nowy rodzaj doznania: spok?j i nieustaj?ce zaskoczenie dla bogactwa form i barw. Staram si? nie prowadzi? dyskursu z konwencjami, tendencjami i modami. ?ywe malarstwo wed?ug mnie, odrzuca nawyki my?lenia i postrzegania, poprzez umys? konstruuj?ce rzeczywisto??. Staram si? j? uchwyci?, ewentualnie porz?dkowa?, swoistym alfabetem koduj?cym przestrze?. Niekiedy upraszczam j? do symbolicznych linii nie rezygnuj?c z opisu przedstawiaj?cego.

Sublimuj?c form? chcia?abym dotrze? do tre?ci bardziej duchowych, nie kwestionuj?c warto?ci materii. Przedmiot traktuj? wed?ug w?asnej hierarchii warto?ci. My?l? ?e w moich obrazach mo?na odnale?? echo my?li estetycznej z lat dwudziestych i trzydziestych. Z drugiej strony oszcz?dno?? kompozycyjna mo?e kojarzy? si? ze sztuk? Wschodu. Jest to cz?ciowo ?wiadomy wyb?r, ale bardziej wynikaj?cy z upodoba? ni? celowego na?ladownictwa.

Magda Kazimierska


Kontynuuj?c Nasze rozwa?ania nad w?a?ciwo?ciami sztuki w kontek?cie tej wystawy chcia?bym zwr?cic uwag? na kolejny wa?ny dla tworzenia sztuki aspekt, jest nim "Bezinteresowne upodobanie" (to termin Kanta zacytowany przez Hansa Georga Gadamera w "Aktualno?ci pi?kna"). To jest brak zaintersowania praktycznego, to zainteresowanie "rado?ci? pi?kna". "Bezinteresowno?? zatem, jako wyr?nienie postawy estetycznej oznacza tyle, ?e nikt nie mo?e sensownie zapyta? o to czemu s?u?y odczuwanie rado?ci z tego co j? sprawia?" czytamy dalej u Gadamera. Pojawia si? zatem poj?cie pi?kna. W sztuce przez wieki wa?ne, jedno z najbardziej fundamentalnych. Zdajemy sobie jednak spraw?, ?e jest to poj?cie wzgl?dne i ?e nie zawsze musi istnie? zwi?zek pomi?dzy sztuk? a pi?knem. A czy w sztuce wsp?czesnej w og?le istnieje? Pami?taj?c o istnieniu w sztuce pi?kna dobra i pi?kna prawdy, pozostawiam to pytanie ka?demu do osobistej oceny. Pozostaj?c jednak nadal przy tym w?tku odwolam si? jeszcze do cytowanego juz Gadamera i Kanta, kt?ry "...rozumia? pi?kno wolne od poj?ciowo?ci znaczenia, w ideale wolnego i bezinteresownego upodobania". Przyk?adami s? tu np. "pi?kno przyrody, np. rysunek pi?knego kwiatu". Wydaje mi si?, ?e w naszym przypadku w?asnie takiemu kryterium "bezinteresownego zainteresowania" odpowiadaj? kwiaty Magdaleny Kazimierskiej. Te kwiaty s? wyrwane z tradycyjnego kontekstu wn?trza lub "martwej natury", one niczego nie uzupe?niaj?, nie dodaj? niczemu swoj? urod? splendoru. S? po prostu wolnym pi?knem samym w sobie "bezinteresowne", reprezentuj? "pi?kno wolne od poj?ciowo?ci i znaczenia" (Kant). Przedmiot fascynacji i wyraz zainteresowania ich pi?knem artystki.

Andrzej Mroczek, BWA Lublin
© Copyright: Magda Kazimierska | hosting strony -> JCHost.pl